Regulamin Porgramu Lojalnościowego Ricca Fashion

Zbieraj punkty – otrzymuj rabaty!

Nasze zasady:

Za każdym razem kiedy wydasz u nas 10 zł – otrzymujesz 1 punkt.

5 punktów to równowartość 1 zł, którą możesz wykorzystać jako zniżkę na kolejne zakupy. Twoje punkty są ważne przez rok. Rabat może stanowić do 50% kwoty Twojego zamówienia.

Przy każdym produkcie umieściliśmy informację na temat jego wartości punktowej, a także rabatu, jaki uzyskasz dokonując zakupu.

W zakładce „Twoje konto” możesz sprawdzić, ile masz aktualnie punktów, a także wymienić je na kody rabatowe.

Krok po kroku:

 1. Załóż konto i zrób swoje pierwsze zakupy na riccafashion.pl
 2. Za każde wydane 10 zł przyznamy Ci punkt lojalnościowy o wartości 0,20 zł. Aktywacja punktów nastąpi po 14 dniach od odebrania przez Ciebie zamówienia.
 3. Punkty możesz wymieniać przez cały rok na rabaty aż do wysokości 50% Twojego zamówienia.
 4. Na tydzień przed wygaśnięciem Twoich punktów otrzymasz maila z przypomnieniem, aby je wykorzystać.

Zaczynam!

 

POSTANOWIENIA:

 1. Program Lojalnościowy Ricca Fashion organizowany przez Ricca Monika Augustyn, wpisany do rejestru przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki pod adresem Ul.Mstowska 105/7, 42-202 Częstochowa, NIP 9491931094, REGON 241684026 (dalej jako ,,Organizator”).
 2. Program jest prowadzony na terytorium Polski.
 3. Program realizowany jest przez czas nieoznaczony.
 4. Przystąpienie do Programu jest dobrowolne.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają postanowienia Regulaminu Sklepu Internetowego riccafashion.pl (dalej jako: ,,Sklep internetowy”/ ,,Sklep”), dostępnego na stronie Sklepu, a w przypadku sprzeczności pomiędzy zapisami niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu Sklepu, zastosowanie znajduje niniejszy Regulamin.
 6. W ramach Programu Lojalnościowego, Organizator umożliwia uzyskanie przez Uczestnika, punktów (dalej jako ,,Punkty”), które może wymienić na Voucher w formue kuponu rabatowego. 5 punktów to równowartość 1 zł, którą można wykorzystać jako zniżkę na kolejne zakupy. Punkty są ważne przez rok. Rabat może stanowić do 50% kwoty zamówienia
 7. Do usług świadczonych przez Organizatora w ramach Programu stosuje się przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 8. Regulamin jest nieprzerwanie, nieodpłatnie udostępniony w witrynie internetowej Sklepu internetowego, w zakładce „Regulamin Programy lojalnościowego”, w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.
 9. Organizator informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z zagrożeniem po stronie każdego użytkownika sieci Internet, polegającym na możliwości wprowadzenia do systemu teleinformatycznego Uczestnika szkodliwego oprogramowania oraz pozyskania i modyfikacji jego danych przez osoby nieuprawnione. Aby uniknąć ryzyka wystąpienia zagrożeń w/w Uczestnik powinien stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują ich wystąpienie, a w szczególności programy antywirusowe i zaporę sieciową typu firewall.
 10. Uczestnik może w każdej chwili zrezygnować z uczestnictwa w Programie i rozwiązać umowę składając oświadczenie na piśmie na adres siedziby Organizatora lub przesyłając oświadczenie na adres e-mailowy sklep@riccafashion.pl 
 11. Z ważnych powodów Organizator może zawiesić lub wypowiedzieć Uczestnikowi uczestnictwo w Programie i rozwiązać umowę. Za ważne powody, o których mowa w zdaniu poprzednim, uznaje się udostępnienie Konta osobie nieupoważnionej, nadużycie lub inne naruszenia Regulaminu. Wypowiedzenie wymaga wskazania przyczyny wypowiedzenia uczestnictwa w Programie.
 12. Organizator może zawiesić lub zakończyć Program. Uczestnik zostanie o tym poinformowany, przynajmniej 14 (czternaście) dni przed zawieszeniem lub zakończeniem Programu. Informacja ta zostanie przekazana także na stronie internetowej Sklepu internetowego.
 13. Po rezygnacji z uczestnictwa w Programie lub w przypadku upływu terminu wypowiedzenia, umowa uczestnictwa w Programie rozwiązuje się. Uczestnik, który zamierza zrezygnować z Programu, powinien uprzednio wykorzystać zgromadzone Punkty.
Loading...